ترجمه متون تخصصي ترجمه متون تخصصي .

ترجمه متون تخصصي

ترجمه تخصصي


راهنماي سايت ترجمه

اين مطلب در سايت بي بي سي و با نگرش به ترجمه اي كه مخاطب آن شنوندگان راديو هستند، تهيه شده است.

ترجمۀ مقاله مفهوم به مفهوم

واحد بيان در هر زباني جمله است. فرض بر اين است كه گوينده موضوعي را كه مي خواهد به شنونده منتقل كند، در يك رشته از اين واحد ها يا جمله ها بيان مي كند. هر جمله اي، چه ساده، چه مركٌب، يك معناي كامل را در بر مي گيرد، به طوري كه شنونده بعد از شنيدن آن منتظر معناي ديگري از معناهايي است كه از به هم پيوستن آنها «موضوع» ساخته مي شود. جمله در هر زباني از كلمه هايي تركيب مي شود كه من آنها را به دو دسته تقسيم مي كنم: دسته اوٌل كلمه هاي اصلي كه عبارت است از فاعل، فعل، و مفعول، يا به گفتۀ بعضي از دستوردانان(grammarians)«نهاد» (subject) و «گزاره»(predicate) كه در مواردي به آنها «مبتدا» و «خبر» يا «مُسنَد» و «مُسنَد ٌ اليه» هم مي گويند، و دسته دوٌم كلمه هاي فرعي كه عبارت است از صفت، قيــد، حـرف اضافـه، حـرف ربط، مـوصـول و غـيره. بـراي بيــان يك معناي كامل، در صورتي كه فعل «لازم» (intransitive) باشد، جمله مفعول ندارد، چون فعلي كه از فاعل صادر مي شود، به خود فاعل بر مي گردد، و مستقيماً بر مفعولي واقع نمي شود. مثلاً فعلهاي خوابيدن، رفتن، برخاستن، نشستن، پريدن، مُردن همه «لازم» است، يعني مفعول مستقيم يا بيواسطه (direct object) ندارد. به جمله هايي با كاربردِ اين فعلها نگاه مي كنيم: 

• اسماعيل خوابيد. 
• او بعد از يك ساعت انتظار، كيفش را برداشت و رفت. 
• آنوقت ما برخاستيم و رفتيم. 
• همين كه نشست، كتابش را باز كرد. 
• پرنده تا مرا ديد، پريد و ناپديد شد. 
• هر جانداري، بالاخره يك وقت مي ميرد. 

امّا همين فعلهاي لازم در موردهايي مي تواند به واسطۀ حرف اضافه مفعول پيدا كند، مثلاً در جملۀ «او شب در رختخواب مرد» كه مردنِ او مفعول بيواسطه ندارد، امّا «رختخواب» در اين جمله مفعول غيرمستقيم يا بواسطۀ فعل مردن شده است. 

فعل متعدّي فعلي است كه از فاعل صادر مي شود و مستقيماً و بدون واسطه بر كسي يا چيزي كه در حالتِ مفعول است واقع مي شود، و حدّ اقلّ يك مفعول مستقيم يا بيواسطه دارد. مثلاً فعلهاي خواندن، ديدن، خوردن، آوردن، بردن، همه «متعدّي» است، يعني مفعول مستقيم يا بيواسطه دارد. به جمله هايي با كاربرد اين فعلها نگاه مي كنيم: 

• حسن (فاعل) كتابي (مفعول بيواسطه) را كه من به او دادم، خواند (فعل متعدّي) و ديروز آن را به من پس داد. 
• من (فاعل)ديروز اين پرنده (مفعول بيواسطه) را روي همين درخت ديدم (فعل متعدّي). 
• آنها ماهي (مفعول بيواسطه) را روي آتش كباب كردند و خوردند (فعل متعدّي). 
• پيشخدمت سيني غذا (مفعول بيواسطه) را آورد (فعل متعدّي) و آن را براي مشتري روي ميز گذاشت. 
• او گـلدان (مفـعول بيـواسـطه) را بـرد (فعـل متـعـدّي) و در كنار پنجره گذاشت. 

اگر دوباره اين جمله ها را بخوانيم، مي بينيم كه بعد از هرمفعول مستقيم يا بيواسطه، كلمۀ «را» به كار رفتــه است. بنا بر اين گفته اند كه «را» علامتِ مفعول بيواسطه است. 

جمله اي كه فقط يك فعل داشته باشد و معناي آن كامل باشد، جملۀ «ساده» است، مثل «هر جانداري، بالاخره يك وقت مي ميرد. » يا « آنها ماهي (مفعول بيواسطه) را روي آتش كباب كردند.» جمله اي كه بيش از يك فعل داشته باشد، جملۀ «مركّب» است، مثل « همين كه نشست، كتابش را باز كرد.» يا « پيشخدمت سيني غذا (مفعول بيواسطه) را آورد (فعل متعدّي) و آن را براي مشتري روي ميز گذاشت.» مي بينيم كه در جملۀ مركّبِ اوّل «همين كه نشست» با اينكه يك جمله است، معنيِ آن كامل نيست، و شنونده را منتظر نگاه مي دارد تا جملۀ بعدي، يعني «كتابش را باز كرد» مفهومِ آن را كامل كند، امّا جملۀ «(او) كتابش را باز كرد» جملۀ «ناقص» نيست و معناي «كامل» دارد. جملۀ مركّب در بسياري موردها از جمله هاي ناقص و كامل، هر دو، ساخته مي شود. 

در بعضي موردها ممكن است كه دو جمله با «واو عطف» درحالت حرف ربط به هم بپيوندد، امّا هريك از اين جمله ها، چه ساده و چه مركّب، جمله اي مستقل باشد. بنا بر اين نبايد تصوّر كرد كه مجموع جمله هايي كه با يك يا چند «واو عطف» به هم مي پيوندد، يك جملۀ مركّب مي سازد. 

مثالي مي آورم: «روز گذشته شورشيان به يك فرودگاه حمله كردند و بايد در نظر داشت كه حملات شورشيان در چند ماه اخير افزايش يافته است.»* در اين مورد دو جملۀ كاملِ مستقلّ داريم كه با «واو عطف» به هم پيوسته است. مي توانيم «واو عطف» را برداريم و به جاي آن نقطه بگذاريم: « روز گذشته شورشيان به يك فرودگاه حمله كردند. بايد در نظر داشت كه حملات شورشيان در چند ماه اخير افزايش يافته است.» پس در اين مورد «واو عطف» از اين دو جمله يك جملۀ مركّب نساخته است. هر يك از اين دو جمله معناي كامل دارد و در معني به ديگري وابسته نيست. 


حالا مـثال ديگـري مي آورم: «آقـاي برنـز ايـن سـخنـان را پس از گفت و گو با آقاي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان، در شهر رام الله، واقع در كرانۀ باختري رود اُردُن، ايراد كرد، و اين لحظاتي بعد از وقوع انفجار دوّمين بمبي بود كه در يك خودرو، در شهر بيت المقدّس، كار گذاشته شده بود.» در اين مورد جملۀ « آقاي برنز اين سخنان را پس از گفت و گو با آقاي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان، در شهر رام الله، واقع در كرانۀ باختري رود اُردُن، ايراد كرد» در معني كامل است، امّا جملۀ « و اين لحظاتي بعد از وقوع انفجار دوّمين بمبي بود كه در يك خودرو، در شهر بيت المقدّس، كار گذاشته شده بود»، به تنهايي در معناي خود كامل و مستقلّ نيست و به معناي جملۀ قبلي وابسته است. در اين مورد «واو عطف» براي پيوند در «جملۀ مركّب» به كار رفته است. 

در زبان انگليسي هم، كه بيشتر اخبار و گزارشها و تفسيرها از آن به زبان فارسي ترجمه تخصصي مي شود، «فعل لازم» و «فعل متعدّي»، «جمله»، «جملۀ ساده»، و «جملۀ مركّب»، جز آنچه در موردِ آنها در زبان فارسي گفته شد، تعريف ديگري ندارد، امّا تركيبِ جمله هاي انگليسي و ترتيب كلمه هاي اصلي و فرعي در جمله با تركيب و ترتيبِ آنها در زبان فارسي تا اندازه اي تفاوت دارد. همين تفاوت موضوعي است كه بسياري از مترجمان به آن توجّهي ندارند و در نتيجه ترجمۀ آنها اوّلاً فاقدِ روالِ طبيعيِ گفتار در زبان فارسي است، و ثانياً جمله هاي آنها معناي روشن و رسا ندارد. 

برچسب: ترجمه تخصصي،ترجمه مقاله،سايت ترجمه،مترجم زبان انگليسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۲۰ توسط:مترجم موضوع:

نكات مهم در خريد بليط هواپيما


نكات مهم در خريد بليط هواپيما همه ما براي تمام سفرهايي كه انجام مي دهيم ترجيح مي دهيم خرج و مخارج سفرمان را كاهش داده و به جاي اينكه هزينه اضافي صرف راه كنيم همان مقدار هزينه را صرف خوش گذراني و يا خريدهايمان كنيم. براي اين كه بتوانيم اين امر را محقق كنيم راهكارهاي نه چندان پيچيده اي وجود دارد كه ميتواند كمك هاي بسيار بزرگي در رابطه با كاهش هزينه ها ي سفر به ما بكند. پس اگر اهل مسافرت هستيد اين مطلب را از دست ندهيد. كنترل ظرفيت: ايرلاينها، موجودي صندلي هاي خود را از چندين راه مختلف مديريت نموده و آمار حاصل را با ميزان تقاضا و روند خريد بررسي مي نمايند. همان طور كه مي دانيد براي خريد بليط هواپيما تكنيك هاي مختلفي ذكر شده است. اگر شما با تاريخ و زمان خود مشكلي نداشته باشيد، از قيمت مناسب و حتي تخفيف بيشتري بهره مند خواهيد شد. معمولاً با يك جستجوي ساده در اينترنت مي توان وبسايت هايي را پيدا كرد كه مختص خريد بليط هواپيما هستند و يا بليط ارزان تري نسبت به ديگر وبسايت ها ارائه مي دهد. مقصد: سفر با فرودگاه هاي كوچك را امتحان نماييد. فرودگاه هاي بين المللي و بزرگ هزينه ي حق بيمه را به بليط هواپيما اضافه خواهند نمود. اگر شما فرودگاه ها و يا شهرهاي ديگري را براي مسافرت انتخاب نماييد، مي توانيد هزينه هاي سفر خود را كاهش داده و پول بيشتري پس انداز نماييد. روزهاي سفر : انعطاف پذيري و نداشتن مشكل با روزهاي سفر، به عنوان يكي از مهم ترين نكات ذكر شده براي گرفتن و يا رزو بهترين بليط هواپيما در نظر گرفته شده است. اگر با انتخاب تاريخ سفر مشكلي نداريد، سعي كنيد بليط هاي هواپيمايي خود را قبل از گرفتن مرخصي رزرو نماييد. به اين ترتيب، شما مي توانيد به جاي چيدن برنامه براي سفر به پس انداز و جمع آوري پول هاي خود بپردازيد. به طور كلي، سفر در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۲۰الي ۳۰ درصد ارزان تر از روزهاي جمعه و شنبه است. انعطاف پذيري در برنامه ها : پرواز در روزهاي سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه مي تواند تخفيف بيشتري را در خطوط هوايي به همراه داشته باشد. همچنين، پروازهاي شبانه و تاخيري نيز مي تواند بليط ارزان تر و با تخفيف بيشتري نصيب شما كند. تحقيق در اينترنت: يك آژانس هواپيمايي مي تواند مطمئن باشد اما تحقيقات آنلاين مي تواند شك و شبهه ي شما نسبت به خريد بليط را برطرف نمايد. به معناي واقعي كلمه، براي مسافرت به كانادا هزاران سايت تبليغاتي وجود دارد. اطلاعات ضروري پيرامون نحوه خريد بليط و حق بيمه از جمله مواردي است كه در اين سايت ها ذكر شده است. تخفيف روزانه ي قيمت بليط ها يكي ديگر از مجموعه مواردي كه در اين سايت ها به چشم مي خورد. به عنوان مثال مي توانيد عباراتي از قبيل رزرو بليط هواپيما، بليط چارتر و يا هر عبارت ديگري كه با مرتبط با آن باشد را در اينترنت جستجو كرده تا در كمتر از چند ثانيه با انبوهي از وبسايتهايي كه اينگونه خدمات را ارائه مي دهند مواجه شويد. پروازهاي تلفيقي: اين دسته از شركت ها نسبت به خريد بليط با قيمت عمده فروشي اقدام نموده اند. لازم به ذكر است كه آن ها تمامي بليط ها را به طور مستقيم از خطوط هوايي خريداري مي نمايند. به عبارتي ديگر، آن ها بليط هاي هوايي را به صورت فله اي خريداري نموده و در نتيجه از تخفيف بزرگي برخوردار خواهند شد. پس از انجام اين كار، بليط هاي خريداري شده به مصرف كنندگاني مثل شما فروخته مي شوند. تعداد اين بليط ها به شدت محدود است (بدون خط مشي هاي بازپرداخت) اما استفاده از آن ها چيزي در حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد تخفيف را به همراه خواهد داشت. برخورد قاطعانه : همواره ارزان ترين بليط هاي هواپيما و يا كمترين كرايه هاي موجود را درخواست نماييد. از اينكه محل خريد بليط خود را تغيير دهيد هراس نداشته باشيد. در راستاي تحقق اين امر، تضمين پايين ترين نرخ ممكن ميسر خواهد شد. زمان همه چيز است: خريد بليط خود را همواره در اولويت قرار داده و يا آن را به لحظات آخر موكول نماييد. خريد بليط در اين بازه ي زماني (اول و آخر) كاملا اشتباه است. بسياري از خطوط هوايي تخفيف هاي خود را ۲۱ روز قبل از پرواز ارائه خواهند نمود. به عبارتي ديگر، تمام صندلي هاي ارزان قيمت در ابتداي دوره به فروش مي رسند. بسياري از خطوط هوايي تخفيف ويژه اي را براي صندلي هاي باقي مانده ارائه خواهند نمود. به عنوان يك قاعده كلي، خطوط هوايي تخفيف ويژه اي را براي صندلي هاي باقيمانده در ۷۲ ساعت قبل از پرواز ارائه مي نمايند. خريد اينترنتي بليط هواپيما از سايت دور و نزديك در آخر پيشنهاد ما براي شما عزيزان اين است كه از خدمات آنلاين وبسايت دور و نزديك در زمينه ي خريد اينترنتي بليط هواپيما بهره مند شويد، چرا كه اطمينان داريم اگر تنها يك مرتبه با ما سفر كنيد قطعآ با درك تفاوتها در ارائه خدمات آنلاين از اين پس نيز با دورونزديك همراه خواهيد شد.


برچسب: هواپيما.بليز هواپيما.گردشگري،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۱۶ توسط:مترجم موضوع:

ترجمه فارسي به انگليسي


ترجمه انگليسي به فارسي كتاب كارآفريني The Start-Up J Curve

هاوارد لاو بيش از 35 سال در زمينه استارتاپ‌ها كار كرده‌است. او هم‌بنيان‌گذار بيش از پانزده استارتاپ و سرمايه‌گذار رشد اوليه بيش از پنجاه استارتاپ بوده‌است. لاو در اين كتاب نشان مي‌دهد كه اگر شما به عنوان يك كارآفرين الگوهاي موفقيت تصادفي و غيرقابل پيش‌بيني داريد، اگر مدام بايد با چالش‌ها، تغييرات و تصميم‌هاي ناگهاني روبه‌رو شويد، راه را اشتباه رفته‌ايد. او معتقد است الگوي رشد و توسعه همه شركت‌هاي بزرگ يكسان است. لاو اين الگو را در يك منحني J شكل و در شش مرحله توضيح مي‌دهد. وي همچنين چگونگي اجتناب از ممشكلات و مراحل خاصي كه براي اطمينان از موفقيت ترجمه مي‌توانيد انجام دهيد را مشخص مي‌كنيد. در اين كتاب براي ترجمه جايگاه واقعي خود در مسير رشد و پيشرفت را تشخيص مي‌دهيد، مي‌آموزيد با تمركز بر موارد مهم‌تر، در زمان و هزينه‌هايتان صرفه‌جويي كنيد، مي‌آموزيد چگونه ايده اوليه‌تان را به محصولي موفق تبديل كنيد، درمورد چالش‌هاي شخصي كارآفرينان و چگونگي روبه‌رويي با آن‌ها آموزش مي‌بينيد و مي‌آموزيد چگونه شانس موفقيتتان را افزايش دهيد. لاو روش فوق‌العاده‌اي براي تركيب نمونه‌هاي دنياي واقعي با توصيه‌هاي عملي كارشناسانه دارد كه موجب مي‌شود دنبال كردن توصيه‌هايش ساده‌تر شود.

ترجمه فارسي به انگليسي كتاب كارآفريني The startup evolution curve

دكتر دوناتاس جونيكاس منحني تكامل ايده استارتاپ به كسب‌وكاري سودآور را به عنوان دستورالعملي براي بازاريابي استارتاپ‌ها نوشته‌است. وي معتقد است اين كتاب براي مطالعه در يك روز نوشته نشده بلكه مانند دستورالعملي است كه هر كارآفرين بايد آن را روي ميزش داشته‌باشد و در مواقع مختلف به آن مراجعه كند. اين كتاب 35 درس جامع ترجمه آنلاين درمورد بازاريابي استارتاپ‌ها را آموزش مي‌دهد. جونيكاس راه‌كارهاي عملي و روشني براي مراحل مختلف استارتاپ ارائه مي‌دهد؛ 

  • چه بايد بكنيد و چرا
  • مراحل عملياتي و نحوه انجام
  • نمونه‌هايي از دنياي واقعي كه از اين شيوه استفاده كرده‌اند
  • منابع مطالعاتي فراوان
  • قالب‌هاي آماده براي صرفه‌جويي در زمان

 

 


برچسب: ترجمه فارسي به انگليسي،ترجمه انگليسي به فارسي،ترجمه آنلاين،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۱۲ توسط:مترجم موضوع:

سفارش ترجمه فارسي به انگليسي


 حال و آينده بازاريابي محتوا(content marketing)

اگر بار ديگر تعريف بازاريابي محتوا (content marketing)كه در ابتداي مطلب آمده‌بود را بدون در نظر گرفتن دو واژه «مناسب» و «ارزشمند» بخوانيد، تفاوت ميان اين روش و ديگر روش‌ها كه اطلاعات بي‌ارزشي را به خاطر فروش بيشتر محصولاتشان ارايه مي‌دهند، را متوجه مي‌شويد. «مناسب بودن» و «ارزشمند بودن» محتوا دو ويژگي بارزي است كه بازاريابي محتوا (content marketing)را مشخص مي‌كند و محتواي آن را از هزاران پيامي كه روزانه به دست مخاطب مي‌رسد، متمايز مي‌كند.

فرآيند سفارش ترجمه فارسي به انگليسي و بازاريابي از طريق محتوا 

بازاريابي محتوا (content marketing)در كنار هر روشي كه براي بازاريابي استفاده مي‌شود، بايد بخشي از اين فرآيند باشد نه راهكاري جداگانه. توليد محتواي با‌كيفيت بخشي از همه انواع بازاريابي است. براي نمونه در بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي استراتژي بازاريابي محتوا (content marketing)پيش از هر راهكار ديگري ارزش دارد يا در فرآيندهاي سئو بيشترين امتياز به شركت‌هايي مي‌رسد كه توليد محتوايي با كيفيت و منسجم داشته‌اند.

مهم‌ترين عامل در توليد محتوا در نظرگرفتن مترجم فارسي به انگليسي ارزشمندي آن براي خواننده‌ است. گوگل و بقيه موتورهاي جست‌و‌جو به خوبي مي‌دانند كدام محتوا توجه مخاطب را به خود جلب مي‌كند و كدام محتوا صرفا در راستاي ارتقاي سئو است. موتورهاي جست‌و‌جو وقتي مي‌خواهند به يك صفحه اينترنتي امتياز بدهند، عوامل زيادي را مدنظر قرار مي‌دهند. هرچقدر توجه مخاطب به محتوا بيشتر جلب شود، بيشتر در آن صفحه باقي مي‌ماند. براي اين كار كافي است محتواي وب‌سايت يا وبلاگ قابليت دانلود داشته باشد. حتي به راحتي مي‌توان با تبليغ محتواي موردنظر از طريق يكي از شبكه‌هاي اجتماعي مرتبط با وب‌سايت يا وبلاگ، مخاطب را براي خواندن و بازديد از مطالب درج شده در كل وب‌سايت يا وبلاگ ترغيب كرد.

سخن آخر براي بازاريابان محتوا

  • چنان‌چه از راهبردهاي بازاريابي محتوا درست استفاده شود امتيازهاي ترجمه دقيق بسياري براي برندها و حتي كسب‌و‌كار‌هاي كوچك به دنبال دارد كه در زير به آن‌ها اشاره مي‌شود.
  • بازاريابي محتوا (content marketing) باعث بهبود فرآيند بهينه‌سازي موتورهاي جست‌و‌جو يا همان سئو مي شود
  • بازاريابي محتوا (content marketing) باعث ايجاد اطمينان و انسجام بيشتر در شبكه‌هاي اجتماعي مي شود
  • بازاريابي محتوا (content marketing) باعث بالا رفتن ترافيك داده وب‌سايت شركت مي شود كه خود به صورت غير مستقيم بر سئو اثر مثبت دارد
  • بازاريابي محتوا (content marketing) باعث افزايش فروش مي شود

آقاي مترجم


برچسب: سفارش ترجمه فارسي به انگليسي. مترجم فارسي به انگليسي. ترجمه دقيق،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۰۹ توسط:مترجم موضوع:

ترجمه فارسي به انگليسي يادداشت هاي سفارت انگليس


انتشار ترجمه فارسي به انگليسي جلد ۱۳ يادداشت‌هاي‌‌ سياسي سفارت انگليس درباره ايران

فرهنگ > ميراث و تمدن - همشهري‌آنلاين:
جلد سيزدهم از مجموعه ۱۴ جلدي يادداشت‌هاي سياسي سفارت انگليسي درباره ايران كه به سال‌هاي ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰ اختصاص دارد از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

به گزارش همشهري آنلاين كتاب حاضر ترجمه دقيق جلد سيزدهم از مجموعه چهارده جلدي يادداشت هاي سياسي ايران است كه اسناد سفارت انگليس در ايران از 1260 تا 1344 را دربر مي‌گيرد.

جلد سيزدهم به اسناد سالهاي ۱۹۴۶تا ۱۹۵۱ميلادي (۱۳۲۴تا ۱۳۳۰ شمسي) اختصاص يافته است.
ايران در اين سال‌ها شاهد حوادث تلخ و شيرين و بسيار مهمي است كه برخي از آنها ابعاد بين‌المللي و آثار فرامنطقه‌اي به دنبال داشت. با پايان يافتن جنگ جهاني، نيروهاي شوروي برخلاف توافق‌نامه‌هاي قبلي، خاك ايران را ترك نكردند و سفارش ترجمه فارسي به انگليسي دادند. و همين مسئله باعث شد روابط ايران و شوروي به شدت تيره شود. فعاليت‌هاي ديپلماتيك ايران به ويژه نخست وزير قوام و وعده امتياز نفت شمال از يك سو و فشارهاي بين‌المللي از سوي ديگر، باعث شد نهايتاً روس‌ها مجبور به عقب‌نشيني شوند.

از پيامدهاي حضور روس‌ها در ايران بحران آذربايجان بود كه استقلال و تماميت ارضي ايران را در معرض خطر قرار داده بود. با خروج روس‌ها، موقعيت دولت خودمختار آذربايجان نيز متزلزل و با پيشروي نيروهاي دولت مركزي دولت خودمختار ساقط شد و ايران اين بحران را نيز از سر گذراند.

ايران در فاصله  سالهاي 1324 تا 1330 كابينه‌هاي مختلفي را تجربه كرد: قوام، هژير، ساعد، منصور، رزم آرا، علاء و مصدق نخست‌وزيران ايران در اين دوره بوده‌اند كه بخش قابل توجهي از اسناد اين كتاب به فعاليت‌هاي آنها اختصاص يافته است.

از ديگر حوادث اين دوره مي‌توان به ترور شاه، غيرقانوني اعلام شدن حزب توده و دستگيري سران آن، تشكيل مجلس مؤسسان و افزايش اختيارات شاه، ترور هژير و ترور رزم آرا اشاره كرد. اما بي‌شك مهمترين موضوع در اين دوره از تاريخ ايران كه حجم زيادي از اسناد جلد سيزدهم را نيز به خود اختصاص داده است، مشاجرات نفتي بين ايران و دولت بريتانياست كه پس از فراز و نشيب‌هاي زياد نهايتاً به تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329منجر شد.مترجم اصلي اين مجموعه آر. ام . بارل است و برگردان فارسي‌آن از سوي مهدي رحماني صورت گرفته است.

جلد سيزدهم يادداشت‌هاي سياسي سفارت انگليس خود دردو بخش تدوين شده كه بخش اول آن در ۷۰۸ صفحه به قيمت ۲۵ هزار تومان و بخش دوم آن در ۷۳۶ صفحه به قيمت ۲۷ هزارتومان بهار ۱۳۹۵ منتشر و به بازار نشر عرضه شده است.


برچسب: ترجمه دقيق، سفارش ترجمه فارسي به انگليسي، مترجم فارسي به انگليسي، آقاي مترجم،سفارت انگليس،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۰۵ توسط:مترجم موضوع: